Hrdc Logo Web

Giảng viên: Nguyễn Sơn Hưng

Giảng viên: Nguyễn Sơn Hưng

1. Kinh nghiệm làm việc

  • Experience : Sales and Training :10 years
  • Education : FLMI, MBA
  • Backpacking
  • FLEXIBLE , ATTITUDE, INTERGRITY

2. Các chuyên đề thường xuyên giảng dạy. 

• Leadership & Management Skills
• Sales Management Skills
• professional sale skill
• Problem Solving &Decision Making
• Planning & Organizing Skills
• Time management Skills
• Customer Service Skills
• Effective Presentation Skills
• Effective Communication Skills
• Interview & Selection Skills
• Train The Trainer
• Team work Skills
• Train The Training Manager
• Effective Negotiation Skills…
• Coaching & Motivation Skills

Trained in-House for:

Doi Tac Dao Tao Nguyen Son Hung

Tin liên quan

Hrdc Logo Web
Menu